Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Water Leak Repair Assistance

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文

Financial assistance for repair of leaky toilets, faucets, plumbing, and underground leaks may be available to eligible customers who own and occupy their own homes. To qualify, the household must be enrolled in the City's financial assistance program.

Update: Water leak repair funds have been used up for this year. Please use the short form below to be added to our program waitlist.  As funds become available for water leak repair, we'll get in touch. We expect to have program funding available again in July 2020. We will prioritize severe leaks. Common repairs made through this program are leaky toilets, faucets, and underground pipe leaks. Sewer repairs are not eligible. 

Waitlist form (English)


Asistencia para reparaciones de fugas de agua

Puede haber asistencia financiera disponible para la reparación de fugas en inodoros, llaves, tuberías y fugas subterráneas para clientes elegibles que son dueños y ocupan sus propias casas. Para calificar, el hogar debe estar inscrito en el programa de asistencia financiera de la Ciudad.

Actualización: los fondos para la reparación de fugas de agua se han agotado para este año. Por favor use el formulario corto de más abajo para inscribirse en nuestra lista de espera.  Cuando haya fondos disponibles para reparaciones de fugas de agua nos pondremos en contacto. Esperamos contar con fondos de nuevo en julio de 2020. Le daremos prioridad a las fugas severas. Las reparaciones simples realizadas a través de este programa incluyen inodoros y llaves con fugas, y fugas de tuberías subterráneas. Las reparaciones de alcantarillado no son elegibles.  

Formulario para lista de espera (Spanish)


Hỗ Trợ Sửa Chữa Rò Rỉ Nước

Hỗ trợ tài chính để sửa chữa rò rỉ ở toilet, vòi nước, đường ống và các rò rỉ ngầm dưới đất có thể được cấp cho những khách hàng hội đủ điều kiện là người sở hữu hoặc đang ở trong chính nhà của họ. Để đủ điều kiện tham gia, hộ gia đình phải ghi danh vào chương trình hỗ trợ tài chính của Thành Phố.

Cập nhật: Tài trợ sửa chữa rò rỉ nước đã được dùng hết cho năm nay. Vui lòng dùng biểu mẫu ngắn dưới đây để được thêm tên vào danh sách chờ của chương trình này.  Khi có tài trợ cho sửa chữa rò rỉ nước, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Chúng tôi dự kiến sẽ có tài trợ chương trình lại vào tháng 7 năm 2020. Chúng tôi sẽ ưu tiên các trường hợp rò rỉ nghiêm trọng. Các sửa chữa thông thường được thực hiện qua chương trình này là rò rỉ ở toilet, vòi nước và đường ống ngầm. Các sửa chữa ở hệ thống ống thoát nước thải không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. 

Biểu mẫu danh sách chờ (Vietnamese)


 Помощь в устранении утечек воды

Финансовая помощь для ремонта протекающих туалетов, кранов, сантехники и подземных коммуникаций может предоставляться отдельным потребителям, которые проживают в домах и являются их собственниками. Для участия необходима регистрация в городской программе по предоставлению финансовой помощи.

Обновление: в этом году средства для устранения утечек воды уже израсходованы. Заполните эту короткую анкету, чтобы попасть в наш список ожидания.  Мы свяжемся с вами, как только появится финансирование на устранение утечек воды. Мы ожидаем, что средства для программы снова будут доступны в июле 2020 г. Первыми будут обслужены дома с серьёзными утечками. В рамках данной программы осуществляется устранение утечек в унитазах, кранах и подземных трубопроводах. Ремонт канализации не производится. 

Бланк списка ожидания (Russian)


 渗漏补修援助

维修马桶、水龙头、水管及地底渗漏的财务援助,可提供予拥有及自住于居所的合资格用户。 要符合资格,该家庭必须登记于波特兰市的财务援助计划内。

更新消息:本年度的渗漏维修资金已经用尽。 请使用以下简短的表格,将自己添加到本计划的候补名单内。
​  当渗漏维修资金到位时,我们将与您连系。 我们预算在 2020 年 7 月将可再次提供计划的资金。 我们将会优先处理严重的渗漏个案。 透过此计划进行的常见维修包括渗漏的马桶、水龙头和地下管道漏水等。 污水管道的维修并不符合资格。

候补名单表格 即将提供下载